Vi bằng có giá trị bao lâu?

  8/5/19
vi bằng có giá trị bao lâu

Blog Thừa phát lại - Căn cứ Điều 28 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ thì vi bằng do Thừa phát lại lập có giá trị chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ án, là căn cứ để thực hiện các giao dịch hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Do là tài liệu ghi nhận lại các hành vi, sự kiện đã xảy ra một cách khách quan và trung thực nên tài liệu này có giá trị chứng cứ lâu dài mà không có thời giạn chấm dứt.
Thời điểm bắt đầu hiệu lực của vi bằng là thời điểm Thừa phát lại đã hoàn tất đăng ký vi bằng tại Sở Tư pháp (Khoản 5 Điều 26 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 9 Điều 2 Nghị định 135/2013/NĐ-CP.


logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết