Biểu mẫu Thừa phát lại mới nhất

  16/9/22

Toàn bộ biểu mẫu của Thừa phát lại được quy định tại Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020. Blog Thừa phát lại trân trọng giới thiệu đến Quý độc giả các biểu mẫu này:

Phụ lục I

DANH MỤC BIỂU MẪU VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THỪA PHÁT LẠI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020)

STT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

1

Giấy đăng ký tham gia khóa đào tạo nghề Thừa phát lại

TP-TPL-01

2

Giấy đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nghề Thừa phát lại

TP-TPL-02

3

Giấy đề nghị công nhận tương đương đào tạo nghề Thừa phát lại

TP-TPL-03

4

Giấy đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại

TP-TPL-04

5

Giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại

TP-TPL-05

6

Nhật ký tập sự hành nghề Thừa phát lại

TP-TPL-06

7

Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại

TP-TPL-07

8

Đơn đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại

TP-TPL-08

9

Đơn đề nghị miễn nhiệm Thừa phát lại

TP-TPL-09

10

Đơn đề nghị bổ nhiệm lại Thừa phát lại

TP-TPL-10

11

Giấy đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại

TP-TPL-11

12

Quyết định cấp (cấp lại) Thẻ Thừa phát lại

TP-TPL-12

13

Giấy đề nghị cấp lại Thẻ Thừa phát lại

TP-TPL-13

14

Quyết định tạm đình chỉ hành nghề Thừa phát lại

TP-TPL-14

15

Quyết định thu hồi Thẻ Thừa phát lại

TP-TPL-15

16

Giấy đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-16

17

Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-17

18

Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-18

19

Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-19

20

Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-20

21

Giấy đề nghị chuyển đổi loại hình Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-21

22

Quyết định cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-22

23

Giấy đề nghị hợp nhất Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-23

24

Quyết định cho phép hợp nhất Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-24

25

Giấy đề nghị sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-25

26

Quyết định cho phép sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-26

27

Giấy đề nghị chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-27

28

Hợp đồng chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-28

29

Quyết định cho phép chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-29

30

Quyết định tạm ngừng hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-30

31

Mẫu biển hiệu của Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-31


Phụ lục II

DANH MỤC BIỂU MẪU VỀ SỔ TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

THỪA PHÁT LẠI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020)

 

STT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

1

Sổ theo dõi việc tống đạt

TP-TPL-S-01

2

Sổ theo dõi việc lập vi bằng

TP-TPL-S-02

3

Sổ đăng ký vi bằng

TP-TPL-S-03

4

Sổ theo dõi việc xác minh điều kiện thi hành án

TP-TPL-S-04

5

Sổ theo dõi việc thi hành án

TP-TPL-S-05

6

Sổ theo dõi việc sử dụng lao động

TP-TPL-S-06

          

 Phụ lục III

DANH MỤC BIỂU MẪU VỀ NGHIỆP VỤ CỦA THỪA PHÁT LẠI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020)

 

STT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

1

Hợp đồng dịch vụ tống đạt

TP-TPL-N-01

2

Biên bản giao giấy tờ, hồ sơ, tài liệu

TP-TPL-N-02

3

Biên bản niêm yết công khai

TP-TPL-N-03

4

Hợp đồng dịch vụ lập vi bằng

TP-TPL-N-04

5

Vi bằng

TP-TPL-N-05

6

Hợp đồng dịch vụ xác minh điều kiện thi hành án

TP-TPL-N-06

7

Quyết định xác minh điều kiện thi hành án

TP-TPL-N-07

8

Quyết định ủy quyền xác minh điều kiện thi hành án

TP-TPL-N-08

9

Biên bản xác minh điều kiện thi hành án

TP-TPL-N-09

10

Đơn yêu cầu thi hành án

TP-TPL-N-10

11

Hợp đồng dịch vụ thi hành án

TP-TPL-N-11

12

Quyết định thi hành án

TP-TPL-N-12

13

Thông báo về việc thi hành án

TP-TPL-N-13

14

Biên bản về việc thi hành án

TP-TPL-N-14

15

Quyết định tạm đình chỉ thi hành án

TP-TPL-N-15

16

Thông báo tạm đình chỉ thi hành án

TP-TPL-N-16

17

Quyết định hoãn thi hành án

TP-TPL-N-17

18

Thông báo hoãn thi hành án

TP-TPL-N-18

19

Quyết định tiếp tục thi hành án

TP-TPL-N-19

20

Thông báo tiếp tục thi hành án

TP-TPL-N-20

21

Quyết định đình chỉ thi hành án

TP-TPL-N-21

22

Giấy báo

TP-TPL-N-22

23

Giấy mời

TP-TPL-N-23

24

Giấy triệu tập

TP-TPL-N-24

            logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết