Thông tri của Đảng về Thừa phát lại

  19/9/13
(Hoailegal) - Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chế định Thừa phát lại trong giai đoạn thí điểm đến gần hơn với người dân, ngày 10/9/2013, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Thông tri số 24-TT/TU về lãnh đạo tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại. 

Nội dung Thông tri, Ban Thường vụ Thành ủy đã yêu cầu " Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục tổ chức quán triệt sâu đến cán bộ, đảng viên; tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và nhân dân chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về chế định Thừa phát lại". Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy cũng chỉ đạo " Các quận ủy, huyện ủy nơi có Văn phòng Thừa phát lại lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp quận, huyện và các cơ quan có liên quan phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Thừa phát lại".
Lễ ra mắt Chi bộ Văn phòng Thừa phát lại Quận 10
Bên cạnh những chỉ đạo mang tính định hướng cho sự phát triển của Thừa phát lại tại TP.Hồ Chí Minh, Thông tri cũng quan tâm đến công tác xây dựng Đảng trong các văn phòng Thừa phát lại khi yêu cầu " Xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong Văn phòng Thừa phát lại theo Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Ban Thường vụ Thành ủy."

Thông tri số 24-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP.Hồ Chí Minh một lần nữa khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội. Việc ban hành Thông tri này đã cho thấy sự kịp thời và nhanh chóng của Đảng trong việc phổ biến các chủ trương, chính sách mới nói chung và chủ trương thí điếm chế định Thừa phát lại nói riêng đến gần hơn với người dân.

Toàn văn Thông tri  tại đâylogoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết