Tổng hợp các văn bản liên quan đến thi hành án dân sự mới nhất

  31/3/13

Blog Thừa phát lại - Bạn đang cần tổng hợp các văn bản liên quan đến thi hành án dân sự? Bạn đang vướng phải một vấn pháp lý thi hành án dân sự mà không biết pháp luật thi hành án dân sự quy định như thế nào về vấn đề này? Dưới đây là tổng hợp các văn bản pháp luật thi hành án dân sự mới nhất để bạn tham khảo:
Văn bản hướng dẫn chung:
 1. Luật Thi hành án dân sự
 2. Nghị quyết thi hành Luật Thi hành án dân sự
 3. Thông tư liên tịch 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự
 4. Nghị định 58/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự
 5. Thông tư liên tịch 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự
 6. Quyết định 1501/2008/QĐ-BCA về Quy trình hỗ trợ cưỡng chế thi hành án dân sự của lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp
 7. Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BTP-BCA quy định phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự
 8. Thông tư liên tịch 184/2011/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự
 9. Thông tư 144/2010/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự
 10. Thông tư liên lịch 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước
 11. Thông tư liên tịch 141/2010/TTLT/BQP-BTP hướng dẫn việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thi hành án dân sự trong quân đội
 12. Thông tư liên tịch 24/2011/TTLT-BTP-BQP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự
 13. Thông tư 05/2011/TT-BTP về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên tài sản thi hành án tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
Văn bản hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, cán bộ công chức:
 1. Nghị định 74/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án, cơ quan thi hành án và công chức làm công tác thi hành án dân sự
 2. Quyết định 32/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thi hành án dân sự
 3. Thông tư 17/2010/TT-BTP quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự
 4. Quyết định 1777/QĐ-TTG về danh sách các cơ quan thi hành án dân sự tại các điạ bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo được tuyển chọn người có trình độ cử nhân luật làm Chấp hành viên không qua thi tuyển
 5. Thông tư 04/2009/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành thi hành án dân sự
 6. Quyết định 86/2007/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự
 7. Quyết định 27/2012/QĐ-TTg chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành, Công chứng, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án (có hiệu lực ngày 01/8/2012)
 8. Thông tư 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 86/2007/QĐ-TTg
 9. Quyết định 73/2007/QĐ-TTg về thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự
 10. Thông tư 22/2010/TT-BTP về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án
Văn bản hướng dẫn khác:
 1. Quyết định 1420/QĐ-GQKNTC ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự
 2. Quyết định 1454/QĐ-TCTHADS quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo
 3. Quyết định 07/2007/QĐ-BTP ban hành quy định về biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự
 4. Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp
 5. Thông tư 91/2010/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự
 6. Thông tư 10/2010/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức chấp hành viên và thư ký thi hành án dân sự.
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết