Nguồn gốc Blog Thừa phát lại

Xin chào các đọc giả thân mến!

 Hello dear readers!

Mình là Đức Hoài. Hiện tại, mình đang công tác trong lĩnh vực pháp luật, nghề chính là thừa phát lại.

My name's Duc Hoai but you can call me Henry. Currently, I am working in the field of law, main job is a bailiff.

Đây là một trang Blog cá nhân. Mình lập Blog này đơn thuần là nơi chia sẻ kiến thức pháp luật và cung cấp số liệu, thông tin về chế định Thừa phát lại để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

This is a personal Blog page. I set up this Blog simply to be a place to share legal knowledge and provide data, imformation about the bailiff institution for individuals and organizations to refer.

Vì triển khai dưới dạng Blog nên cách hành văn của mình sẽ hướng đến việc dùng từ ngữ dân dã để giải thích, trao đổi các hiểu biết về luật pháp, nghề thừa phát lại với những ai có quan tâm.

Because set up as a Blog page so my writing style will aim to use popular words to explain, share legal knowledges, the profession of bailiff with anybody who is interested.

Đôi lúc bạn sẽ sặc cười vì những bài viết có sử dụng Tiếng Anh nhưng không chuẩn xác. Thú thật là Tiếng Anh cũng mình rất kém và mình đang tận dụng việc viết blog để kết hợp học Tiếng Anh. Ngoài ra, tuy nội dung dịch sang Tiếng Anh không chuẩn nhưng mình mong là nó sẽ phần nào có ích cho những người nước ngoài đang muốn tìm hiểu về nghề thừa phát lại ở Việt Nam.

Sometimes, you will laugh because the articles using English but not exactly. Actually, my English is bad and I am taking advantage of blogging to combine learning English. In addition, although the contents are translated to English not standard, I hope it will be somewhat useful for the foreigners who want to learn about the bailiff profession in Vietnam.

Cuối cùng, mình muốn nói là Blog này không đại diện cho bất kỳ Văn phòng Thừa phát lại nào ít nhất cho đến thời điểm hiện tại.

Finally, I want to say that this blog page is not represent for any bailiff office at least up to now.

Đây là thông tin liên hệ của mình:

This is my contact:

Đức Hoài – Henry - Bailiff

👉 Di động/Cellphone: 0906 311 132 - 0357 133 132

👉 Email: blogthuaphatlai@gmail.com

👉 Fanpage: facebook.com/blogthuaphatlai

👉 Website:  blogthuaphatlai.com

👉Youtube: youtube.com/channel/duchoaihenry

logoblog