Hết năm 2018, Bắc Ninh sẽ có 4 văn phòng Thừa phát lại

  5/10/17
Blog Thừa phát lại - Theo thông tin mà chúng tôi tìm hiểu được, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có Văn bản số 347/UBND-NC ngày 10/11/2016 v/v bổ sung nội dung Đề án và đăng ký thực hiện chế định Thừa phát lại tại tỉnh Bắc Ninh gửi Bộ Tư pháp, cụ thể:
UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Bộ Tư pháp: 
- Chấp thuận cho tỉnh Bắc Ninh được đăng ký thực hiện Chế định Thừa phát lại tại địa phương;
- Phê duyệt Đề án thực hiện Chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2021 và những năm tiếp theo với lộ trình 03 giai đoạn như sau:
1. Giai đoạn 1 (từ năm 2016 đến năm 2018)
- Tập trung xây dựng quy hoạch và thành lập tổ chức hành nghề Thừa phát lại; bước đầu đáp ứng nhu cầu của nhân dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.
- Số lượng các tổ chức hành nghề Thừa phát lại (Văn phòng Thừa phát lại) tại tỉnh dự kiến 04 (bốn) Văn phòng, tập trung ở những nơi có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng điều kiện thuận lợi để thực hiện chế định Thừa phát lại, đồng thời tính đến nhu cầu THA dân sự của từng đơn vị cấp huyện.
Phân bố cụ thể theo từng địa phương như sau:
- Thành phố Bắc Ninh: Thành lập 02 Văn phòng Thừa phát lại.
- Thị xã Từ Sơn: Thành lập 02 Văn phòng Thừa phát lại.

thuaphatlai
Một khách hàng đang sử dụng dịch vụ lập vi bằng tại Văn phòng Thừa phát lại 
Quận Thủ Đức
2. Giai đoạn 2 (từ năm 2019 đến năm 2021)
 Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động Thừa phát lại; duy trì, ổn định các Văn phòng Thừa phát lại hiện có và thành lập mới 03 (ba) Văn phòng Thừa phát lại, được phân bổ như sau:
- Huyện Quế Võ: Thành lập 01 Văn phòng Thừa phát lại.
- Huyện Gia Bình: Thành lập 01 Văn phòng Thừa phát lại.
- Huyện Yên Phong: Thành lập 01 Văn phòng Thừa phát lại.
3. Giai đoạn 3 (những năm tiếp theo)
Giai đoạn này, vẫn tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động Thừa phát lại; duy trì, ổn định hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại hiện có và tùy theo tình hình thực tế mà UBND tỉnh sẽ xem xét giải quyết cho thành lập thêm Văn phòng Thừa phát lại.
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết