Văn phòng Thừa phát lại bao gồm những ai?

  3/5/14
Hỏi:
Tổ chức văn phòng Thừa phát lại gồm những ai?

Trả lời:
- Trưởng văn phòng phải là Thừa phát lại là người đại diện theo pháp luật của văn phòng Thừa phát lại.
- Thừa phát lại là thành viên sáng lập, trong trường hợp nhiều người cùng tham gia thành lập văn phòng Thừa phát lại; Thừa phát lại làm việc theo hợp đồng tại văn phòng Thừa phát lại.
- Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại là nhân viên văn phòng Thừa phát lại giúp Thừa phát lại thực hiện các công việc nghiệp vụ pháp lý. Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại phải có trình độ từ trung cấp luật trở lên và đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2,  và khoản 6 Điều 10 của Nghị định 61/2009/NĐ-CP.
- Nhân viên kế toán;
- Nhân viên văn thư;
- Nhân viên hành chính khác (nếu có).
Đức Hoài
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết