Bộ luật dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

  31/3/13
Blog Thừa phát lại - Bạn đang cần tổng hợp các văn bản liên quan đến Bộ luật dân sự? Bạn đang vướng phải một vấn pháp lý dân sự mà không biết pháp luật dân sự quy định như thế nào về vấn đề này? Dưới đây là tổng hợp các văn bản pháp luật dân sự mới nhất để bạn tham khảo:

Quy định chung
 1. Bộ luật Dân sự 2005
 2. Nghị quyết số 45/2005/NQ-QH11 về việc thi hành Bộ luật Dân sự
 3. Chỉ thị 29/2005/CT-TTg thực hiện Nghị quyết 45/2005/QH11 về thi hành Bộ Luật Dân sự
 4. Nghị định 138/2006/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
Văn bản liên quan đến Quyền nhân thân

 1. Nghị định 88/2008/NĐ-CP về việc xác định lại giới tính
 2. Thông tư 29/2010/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 88/2008/NĐ-CP về xác định lại giới tính
 3. Nghị định 158/2005/NĐ-CP về việc đăng ký và quản lý hộ tịch
 4. Thông tư 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch
 5. Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BTP-BNG hướng dẫn Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài
 6. Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác (Quyền hiến xác, bộ phận cơ thể sau khi chết, quyền nhận bộ phận cơ thể người)
 7. Luật Hôn nhân - Gia đình và các văn bản hướng dẫn cập nhật mới nhất (quyền về hôn nhân và gia đình)
 8. Luật nuôi con nuôi 2010 (Quyền được nuôi con nuôi và quyền được nhận làm con nuôi)
 9. Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 (Quyền đối với quốc tịch)
 10. Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo (Quyền đối với tôn giáo, tín ngưỡng)
 11. Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn (Quyền tự do đi lại, cư trú)
 12. Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn (Quyền lao động)
Quy định về tài sản
 1. Các quyền về đất đai
 2. Nghị định 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ
 3. Thông tư 110/2007/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ
 4. Nghị định 144/2006/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường
 5. Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản
 6. Thông tư 03/2012/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản
Giao dịch dân sự về nhà ở
 1. Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10 về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991
 2. Nghị định 25/1999/NĐ-CP về phương thức trả nhà ở, giá cho thuê nhà ở khi chưa trả lại nhà và thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà ở được quy định tại Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10
 3. Thông tư liên tịch 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991
 4. Thông tư 02/1999/TT-BXD hướng dẫn quản lý nhà ở vắng chủ giữa cá nhân với cá nhân quy định tại Nghị quyết về giao dịch dân sự nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991
 5. Nghị quyết 1037/2006/NQ-UBTVQH11 về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia
Giao dịch bảo đảm
 1. Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm
 2. Nghị định 11/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm
 3. Nghị định 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm
 4. Nghị định 05/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm (Hiệu lực: 01/04/2012)
 5. Thông tư 22/2010/TT-BTP hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án
 6. Thông tư 69/2011/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên
 7. Thông tư 05/2011/TT-BTP về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
 8. Quyết định 26/2006/QĐ-NHNN ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng
 9. Quyết định 59/2006/QĐ-NHNN về Quy chế mua, bán nợ của các tổ chức tín dụng
Quy định về pháp nhân, tổ hợp tác
 1. Nghị định 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện
 2. Nghị định 151/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác
 3. Thông tư 04/2008/TT-BKH hướng dẫn Nghị định 151/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác
Quy định về sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan
 1. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005
 2. Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009
 3. Nghị định 100/2006/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan
 4. Nghị định 85/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2006/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan
Giải quyết tranh chấp, bồi thường và quy định khác
 1. Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ án dân sự
 2. Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp dân sự
 3. Công văn 77/2003/HĐTP về giải quyết các vụ án nêu tại Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP
 4. Công văn 81/2002/TANDTC giải đáp các vấn đề trong giải quyết dân sự
 5. Công văn 129/2002/KHXX về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong dân sự
 6. Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của BLDS năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 7. Nghị định 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
 8. Thông tư liên tịch 35/2009/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn Nghị định 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
 9. Thông tư 126/2008/TT-BTC quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
 10. Thông tư 103/2009/TT-BTC về việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán quỹ bảo hiểm xe cơ giới
 11. Thông tư 151/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 126/2008/TT-BTC về Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Thông tư 103/2009/TT-BTC về quản lý, sử dụng, thanh và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới
Xử lý vi phạm
 1. Nghị định 60/2009/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực tư pháp
 2. Nghị định 56/2006/NĐ-CP xử phạt trong hoạt động văn hoá - thông tin
 3. Nghị định 73/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, ATXH
 4. Nghị định 47/2010/NĐ-CP xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động
 5. Nghị Định 105/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
 6. Nghị định 47/2009/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
 7. Nghị định 109/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 47/2009/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan  (Có hiệu lực 20/01/2012)
 8.  
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết